_RAW7208.jpg

 

 

 

Ein heilt med-arbeidar er positivt for arbeidsmiljøet.

Hanna de Groot er tilsett i Mentro og jobbspesialist for Heilt med- prosjektet i Førde. Ho anbefalar bedrifter å gjere seg kjend med muligheitane i inkluderande ansettelsar. 

Mentro er HEILT MED!

Heilt Med-prosjektet er arbeidsplassar for personar med utviklingshemming. Jobben gjer dei i ei heilt vanleg bedrift. -Og det gjev positive ringvirkningar. 

 

Heilt Med har etablert dei første to arbeidsplassane i Førde og Mentro føl opp deltakarane som er på veg inn i jobb.  

 

 

 

Helt Med er skapt av stiftelsen SOR.  Det er ein metode som gjer det mogleg for menneske med utviklingshemming å bidra i det ordinære arbeidslivet.  Menneske som tidlegare vart "parkert" med ei uføretrygd eller sett i skjerma verksemder  har vist seg å vere ein uutnytta ressurs.  Med litt tilrettelegging og veiledning kan mange utføre ei rekke arbeidsoppgåver. 

For å vere Helt Med-kandidat må ein ha ein varig stønad. Når Heilt Med deltakaren kjem i jobb beheldt han eller ho stønaden sin og får i tillegg ei arbeidslønn for innsatsen.