Vi har fått oss ny nettside!

Vi har fått ny nettside!

Vi endrar også namn frå Mentro jobb - og kurssenter til Mentro jobb- og karrieresenter.

Karrierelæring og styrking av arbeidssøkjarane sine karriereferdigheiter får ein større plass i arbeidet. Vi profesjonaliserer oppfølgingsarbeidet ut i bedriftene og legg til rette for utvikling av karriereferdigheiter og basiskunnskap i tett samspel med næringslivet sine behov.

Dette gir ein integrert opplæringsmodell. Mentro har vert gjennom ei nedbemanning og organisasjonsendring i tråd med marknadsutviklinga. Vi har no eit profesjonelt team med høg kompetanse på arbeidsinkludering som vil styrke våre basistenester, kompetanse som vi og kan tilby til bedrifter og medarbeidarar i bedriftene.

Nettsida vår er endra i tråd med dette og vi har i tillegg gjort den enklare i strukturen og lett å finne fram i. Dette blir ei levande nettside som vil endre seg i takt med utviklinga. Nettsida er utvikla av Gasta design & kommunikasjon as.


Kjartan Kvellestad
Dagleg leiar

 

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway