rAPPORTAR OG REKNESKAP

BATT 

Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeid mellom Nav, ASVL og Attføringsbedriftene.

Måla er:

  • Å etablere eit tettare samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørane i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet.
  • Introdusere eit sterkare element av konkurranse mellom tiltaksarrangørane med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid.
  • Legge til rette for benchmarking og benchlearning.
  • Gje NAV-kontora eit bedre verktøy for å sette mål for kva slags tenestar som skal leverast, og for kvaliteten på desse.
  • Gjere det lettare for NAV å jobbe med leverandørutvikling.

Batt Rapport for Sogn og Fjordane i 2016 kan du laste ned her:

Batt Rapport for Mentro i 2016 kan du laste ned her:

Årsrapport og Rekneskap 

 Vi har ei viktig samfunnsoppgåve. Vi skal bidra til at Nav får personar som står lengst unna arbeidslivet i lønna arbeid.

Vil du lese meir, kan du laste ned Årsmelding her: