AFT - ARBEIDSFOREBUANDE TRENING

Arbeidsforebuande trening er eit lengre tiltak for deg som har behov for å jobbe deg opp over litt tid. Her får du muligheten til å starte i skjerma og tilrettelagt arbeidsmiljø før du går over i arbeidstrening ute i bedrifter. Arbeidet er målretta med sikte på å styrke dine moglegheitar for å komme i ordinært arbeid eller utdanning.
Du kan kombinere arbeidspraksis med opplæring i norsk, lese, skriv eller yrkesfaglege teori t.d. fagutdanning.
 

For kven: 

Personar som er sjukmeldte og/eller har fått si arbeidsevne nedsett slik at ein er hindra i å behalde eller skaffe seg inntektsgjevande arbeid. 

Resultat: 

Mål ved avslutning er arbeid eller utdanning.

Det kan vere arbeid med og utan lønstilskot, arbeid kombinert med trygd eller i støtta av andre ytingar frå NAV.

Utdanninga kan vere eigenfinasiert eller dekka av nav. Fagutdanning blir rekna som utdanning.

Varigheit: 

Inntil ett år med mulighet for forlenging i ett år. Varigheita på tiltaket skal tilpassast behova dine og  muligheitene på arbeidsmarknaden.

Innhald: 

Etter 4 veker opptrapping er det ordinære aktivitetskravet i tiltaket 30 timar i veka. Hvis du har avklarte helseutfordringar kan kravet justerast til 15 eller 9 timar i samarbeid med NAV. Innan 4 månader skal deltakaren vere i kontakt med det ordinære arbeidslivet. 

 

Tilbodet inneheld: 

 • Arbeidsutprøving og arbeidstrening
 • Karriereveiledning og –læring
 • Rettleiing i CV og jobbsøk
 • Opplæring/undervisning, kompetanseheving
 • Oppfølging på arbeidsplass
 • kartlegge bistandsbehov
 • Interessekartlegging
 • Stressmeistring
 • Livstilsrettleiing
 • Rettleiingsamtalar
 • legge til rette for fagutdanning

 

Påmelding:

Kontakt din NAV rettleiar

 

Fagleiar: Arnhild Mallasvik